content

ສາຂາບໍລິການ

Homeສາຂາບໍລິການສາຂາບໍລິການ

ສາຂາບໍລິການ

ຄຳແນະນຳ

ສາຂາບໍລິການຂອງສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີໃນຕ່າງປະເທດແມ່ນມີໜ້າທີ່ຊອກຫາໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່ໆໃນປະເທດລາວໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເກົາຫຼີ. ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍເປັນອີກສາຂາໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກແທນໃຫ້ບໍລິສັດເກົາຫຼີໃນການວິໄຈຕະຫຼາດ ວຽກງານການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຕະຫຼາດ.

ໃນການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃນປະເທດລາວໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເກົາຫຼີ. ການບໍລິການແມ່ນເປັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ ສຳຄັນແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເກົາຫຼີເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສຶກສາເຂົ້າ ໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບເຕັມຮູບເພື່ອເພີ່ມຂອບເຂດ ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບໍລິສັດເກົາຫຼີເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທາງທຸລະກິດ ໂດຍການຈັດງານພົບປະຄູ່ ຮ່ວມທຸລະກິດຫຼືການປະຊຸມໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ, ການສົ່ງນັກທຸລະກິດລາວໄປເບິ່ງງານ/ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງບັນດາຜູ້ຄ້າຈາກປະເທດລາວ ຈົ່ງສືບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top