content


Homeແນະນຳໜ່ວຍງານທີ່ຕັ້ງຂອງສູນ

ທີ່ຕັ້ງຂອງສູນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງຂອງສູນ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ໂຄລາວ ທາວເວີ2, ຊັ້ນ 3
ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຕູ້ ປ ນ 6365
ໂທ: 856-21-455-080
ແຟ໋ກ: 856-21-455-081
E-mail: laoskotra@kotra.or.kr


트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top