content


Homeແນະນຳໜ່ວຍງານບົດບາດໜ້າທີ່

ບົດບາດໜ້າທີ່

ພາລະບົດບາດ

ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດລາວ

ວຽກງານວິໄຈຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດເກົາຫຼີຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບຕະຫຼາດແລະບັນດາໂອກາດພາຍໃນປະ ເທດລາວ ເນັ້ນເຖິງງານວິໄຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດສາມາດຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດແລະການຄ້າໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມແລະເທດເໝາະ, ສຶກສາ ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະການບໍລິການໃນປະເທດລາວ. ນອກຈາກ ນັ້ນພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ນັກທຸລະກິດເກົາຫຼີກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳແລະວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ.

ຈັດງານພົບການຄ້າຂອງສອງຝ່າຍ ທີ່ປະເທດລາວ

ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກທຸລະກິດລາວທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍພວກເຮົາຈະມີການຈັດງານ ພົບປະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທັງສອງປະເທດໃນເວລາທີ່ນັກທຸລະກິດເກົາຫຼີເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ

ຈັດງານພົບປະການຄ້າຂອງສອງຝ່າຍ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

ທາງໜ່ວຍງານຂອງພວກເຮົາມີການຈັດພົບປະເຈລະຈາທາງການຄ້າ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ ພ້ອມທັງມີການ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວໃນເວລາເດີນທາງໄປທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ ເຊັ່ນ ການຈັດຕາຕະລາງງານພົບ ປະ ການຈອງໂຮງແຮມ ແລະ ການເລືອກເຝັ້ນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວ.

ການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ

ທາງສູນຂອງພວກເຮົາຍັງສາມາດຈັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດທັງສອງຝ່າຍມີການພົບປະເຈລະຈາໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງແຕ່ລະຝ່າຍ ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໂດຍກົງ

ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວ

ບໍລິສັດລາວທີຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາທາງສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີຂອງພວກເຮົາໄດ້

ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາປຽບເໝືອນຂົວຕໍ່ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໃນການສົ່ງອອກແລະນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ແຕ່ລະຝ່າຍ. ປະເທດເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງທາງດ້ານການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ສິນຄ້າປະເພດອຸປະໂພກ ບໍລິ ໂພກ ຈົນເຖິງ ເຄື່ອງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍນັກທຸລະກິດຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດບໍລິສັດເກົາຫຼີໄດ້ຢ່າງເທດເໝາະ ກ່ອນຈະມີການນຳເຂົ້າ.

ສະໜອງໂອກາດທາງດ້ານການລົງທຶນໃນປະເທດເກົາຫຼີ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລາວທີ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດໂດຍກົງກັບນັກລົງທຶນເກົາຫຼີ

ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວກ່ຽວກັບສະພາບແລະຂັ້ນຕອນການລົງທຶນໃນປະເທດເກົາຫຼີ

ສະໜອງໂອກາດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວໂດຍຜ່ານການຈັດງານພົບປະ ການສຳມະນາ ໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ ການສົ່ງສິນຄ້າຕົວ ຢ່າງ ພ້ອມທັງການບໍລິການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄ້າແລະການລົງທຶນຂອງສອງປະເທດຢ່າງຄົບວົງຈອນ.

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top