content


Homeແນະນຳໜ່ວຍງານຄຳຄິດເຫັນຜູ້ອຳນວຍການ

ຄຳຄິດເຫັນຜູ້ອຳນວຍການ

ຄຳເຫັນ

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Korea Business Center, Vientiane)
 
ນັບແຕ່ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011, ສູນພວກເຮົາສືບຕໍ່ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທາງດ້ານ ການສົ່ງເສີມການຄ້າແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ. ໃນປີ 2012, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເທດອັນດັບທີ 4 ຂອງຄູ່ຮ່ວມການຄ້າແລະການລົງທຶນກັບປະເທດລາວ. ປະເທດເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າອ່ຽງທາງ
ດ້ານການລົງທຶນສູງ ມີກຳລັງແຮງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທາງດ້ານການສະໜອງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.
 
ໃນການຊອກຫາໂອກາດພົວພັນທາງທຸລະກິດກັບສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ
ພ້ອມ ປະກອບດ້ວຍປະສົບການທີ່ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນແລະສະໜອງຂໍ້ມູນທຸລະກິດການຄ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າເວັບໄຊສດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍ
ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັງໝົດ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ທ່ານ
ຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານກໍຄືໃນຊີວິດ.

 

 

ປັກ ຈັງ ອຶ່ນ
ຫົວໜ້າອົງການໂຄຕຣ້າວຽງຈັນ/ຜູ້ອຳນວຍການທົ່ວໄປ
ປະຈຳປະເທດລາວ

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top